MILJÖARBETE

GTG Nordic AB bedriver ett strukturerat miljöarbete

Miljöarbetet - en viktig del av hållbar tillväxt

är en viktig del av hållbar tillväxt och ska gå som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Vi ökar kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor hos medarbetarna, samt påverkar, ställer krav på och samarbetar med andra företag, leverantörer och organisationer.Vi strävar löpande efter att minska den miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till. Målet är att ständigt förbättra rutiner för att minska miljöpåverkan i den mån som är möjligt.
 
Vi optimerar våra transporter
Vi minskar utsläpp genom att optimera transporter och maximerar fyllnadsgraden genom samlastningar. Alla medarbetare inom vår verksamhet gör en ”Eco driving” utbildning för att lära sig köra och framföra sitt arbetsredskap på rätt sätt.
 
Miljötänk på GTG Nordic
Vi sorterar avfall och återvinner plast, köper miljömärkta produkter som tex. papper, tvål, rengöringsmedel m.m,
 
Återanvändning och digital hantering
Vi återanvänder tompallar genom lagning samt samarbetar med pallpooler för att minimera transporter. Vi strävar efter att minska pappersanvändandet för att sprida information, följesedlar och fakturor till medarbetare, kunder och leverantörer genom dem olika digitala resurserna.
 
Miljövänliga produkter så långt det är möjligt
Vi arbetar löpande på att utöka ekologiska och KRAV-godkända produkter i sortimentet. Vi strävar efter att tillverka produkterna på ett så miljövänligt sätt som möjligt i verksamheten.

GTG Nordic AB bedriver ett strukturerat miljöarbete och har som mål att uppnå nivå 1 i regeringens nationella mål under 2021.
Miljöarbetet dokumenteras löpande genom ett miljöledningssystem eller liknande.


Miljöarbete

Inom trädgårdsbranschen är det en stor efterfrågan och krav på miljöanpassade produkter såväl till den professionella marknaden som konsumentmarknaden.

För att svara upp till marknadens krav har GTG Nordic AB under flera år bedrivet ett systematiskt arbete för att förse marknaden med miljöanpassade produkter.

Detta arbete görs framför allt genom påverkan på våra samarbetspartner att ta fram miljöanpassade produkter.

Men även genom våra nationella och internationella kontakter sker detta arbete kontinuerligt.

Arbetet har resulterat i många produkter och produktområde som även uppfyller KRAV´s kriterier för ett godkännande. Det gäller portionsfrö, gräsfrö samt ett antal gödselprodukter.

Inför säsongen 2021 är vår förhoppning att presentera ett komplett sortiment av produkter inom växtvård, mikronäring, biostimulans och mikrobiologiska produkter som alla är miljöanpassade och bygger på senaste erfarenheterna inom området.

De flesta som arbetar i företaget har utlokaliserade kontor i hela landet vilken innebär att dagliga resor minskas, där det är möjligt värms lokaler upp med förnyelsebar energi.

Sedan lång tid tillbaka sker de flesta möten digitalt.

Vid transport och framför allt vid  import strävar företag att använda de transportslag som ger minst miljöpåverkan.